Орон сууцны үнэ өсжээ

2018 оны 02-р сарын 28 өдөр, 17 цаг 32 минутад нийтэлсэн ( 1733 удаа уншсан )
404db4_MPA_PHOTO_2017_-1546_x974

Монголбанкны захиалгаар Үл хөдлөх хөрөнгийн Тэнхлэг зууч компанийн хараат бусаар хийсэн “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгааны 2018 оны 1 дүгээр сарын үр дүнг олон нийтэд танилцуулж байна.

Тус судалгаагаар өнгөрсөн 1-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 1.015 болж суурь үе буюу 2013 оны 1 дүгээр сараас 1.5%-иар өслөө. Энэ нь өмнөх сараас 0.25 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2017 оны 1 дүгээр сарын үр дүнтэй харьцуулахад 3.53  хувиар өссөн байна.

Үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл:

Шинэ орон сууцны үнийн индекс 1,164 гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0.02 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 3.28 хувиар өссөн байна.

Хуучин орон сууцны үнийн индекс 0,923. Суурь үеэс 7.74%-ийн бууралттай гарлаа. Харин өмнөх сараас 1.16 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.30 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Орон сууцны үнийн индекс, 2018 оны 1-р сар

Үзүүлэлт Ерөнхий шинэ орон сууц хуучин орон сууц
Инкекс 1,015 1,164 0,923
Индексийн өөрчлөлт \суурь үе-2013,1\ 1,54% 16,41% -7,74%
Өмнөх сартай харьцуулахад 0,25% 0,02% 1,16%
Оны эхэнтэй харьцуулахад 0,25% 0,02% 1,16%
Өмнөх орны мөн үетэй харьцуулахад 3,53% 3,28% 0,30%

ОСҮИ-ийг Хедоник регрессийн аргаар тооцоолсон бөгөөд энэхүү тооцоололд тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4,751 орон сууцны мэдээллийг хамрууллаа.

Comments

comments

Comments

comments