Хэнтий аймагт гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлыг хүлээлгэн өглөө
“Буянт-Ухаа 2” хорооллын барилга угсралтын ажил 63,8 хувьтай явагдаж байна
JHF welcomed Minister for Construction and Urban Development, Government of Mongolia

48 buildings are due to be completed from “Buyant-Ukhaa 2″