Төсөв

2022 Оны батлагдсан ЗТ 545.pdf

2023 Оны батлагдсан зорилтод түвшин 570.pdf

Төсвийн хэмнэлт

2022 онд Монгол Улсын Засгийн газраас “Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 43 дугаар тогтоолыг баримтлан ажиллаж нийт 32,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт төлөвлөснөөс 18,2 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө худалдан авч, 13,9 сая төгрөгийн хэмнэлт гарган ажилласан.