Өргөдөл гомдол, шийдвэрлэлтийн тайлан

2022 оны III дугаар улиралд ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ ТӨХХК-д 

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол

Нийт өргөдөл гомдол

Гэр, орон сууц хүссэн

Газрын харилцаатай холбоотой

Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой

Бусад

222

12

25

140

45

Шүүн таслах ажиллагааны дүн мэдээ

2022 онд шүүхийн шатанд хянагдаж буй 6 иргэн, 2 хуулийн этгээдтэй холбогдох маргааныг шүүх эцэслэн шийдвэрлэсэн. Иргэнд холбогдох 3 хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа хийгдсэн. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гарч шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 4 хуулийн этгээд болон 2 иргэнд холбогдох шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаж байна.

2023 оны I дүгээр улиралд ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ ТӨХХК-д 

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол

Нийт өргөдөл гомдол

Гэр, орон сууц хүссэн

Газрын харилцаатай холбоотой

Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой

Бусад

80

12

5

35

28

Шүүн таслах ажиллагааны дүн мэдээ

2023 оны I улирлын байдлаар шүүхийн шатанд иргэний 3 хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Эрүүгийн 2 хэрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа тус тус явагдаж байна. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 6 аж ахуйн нэгж, 2 иргэний өр төлбөртэй холбоотой ажиллагаа хийгдэж байна.