Ажилд авах журам

Ажилтан сонгон шалгаруулах зарчим:

  1. Нээлттэй, ил тод, шударга, адил тэгш, ялгаварлан гадуурхалгүй, ажил горилогч өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгодог.
  2. Төрийн орон сууцны корпорацийн дүрэм, Хөдөлмөрийн дотоод журмыг дагаж мөрддөг.

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат:

I дүгээр үе шат: Анкетын шалгаруулалт.

II дугаар үе шат: Эхний ярилцлага.

III дугаар үе шат: Тестийн шалгалт.

IV дүгээр үе шат: Дэлгэрэнгүй ярилцлага.

V дугаар үе шат: Ажилд авах шийдвэр гаргах.

Ажилд орохыг хүссэн иргэнээс шаардагдах материалууд:

  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
  • Төрийн албан хаагчийн анкет /Сүүлийн 3 сарын хугацаанд авхуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь/
  • 2 үеийн намтар
  • Цахим үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Ерөнхий боловсролын болон их, дээд, тусгай мэргэжлийн сургуулийн диплом, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэр
  • Урьд нь ажиллаж байсан бол тухай албан байгууллагын тодорхойлолт
  • Шаардлагатай бусад материал