"Tөрийн түрээсийн орон сууц" хөтөлбөрийн шинэчлэгдсэн журам