Авлигын эсрэг төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР https://iaac.mn/
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ https://legalinfo.mn/mn/detail/12293
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=207496&showType=1

[tabs id=”” style=””][tab title=”Авлига гэж юу вэ ?”][/tab][tab title=”Авлигын эсрэг хуулиас”][/tab][tab title=”Эрүүгийн хуулиас”][/tab][tab title=”Авлигын хэлбэрүүд”][/tab][/tabs][accordions id=”” multiple_open=”” close_all=”on”][accordion title=”2019 оны эхний хагас жилд”][/accordion][/accordions]