Хүний нөөцийн ил тод байдал

АЖИЛ БАЙДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Захиргаа удирдлагын газрын дарга

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

Хөрөнгийн удирдлагын газрын дарга

Төслийн хэрэгжилт, хяналтын хэлтсийн дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч 

Дотоод аудитор 

ЗУГ-ын Ахлах мэргэжилтэн 

СХОГ-ын Ахлах мэргэжилтэн 

ХУГ-ын Ахлах мэргэжилтэн 

ТХХХ-ийн Ахлах мэргэжилтэн 

Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Гэрээ, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Хүний нөөц, сургалт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Захирлын туслах, тушаал, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Тайлан, төлөвлөгөө, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Мэдээлэл технологи, мэдээллийн сан хариуцсан  мэргэжилтэн

Архив, бичиг хэргийн мэргэжилтэн

Санхүүгийн шинжээч

Эдийн засагч

Цалин, тооцооны нягтлан бодогч

Нярав

Түрээсийн мэргэжилтэн

Төслийн удирдагч

Төслийн мэргэжилтэн

Хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэн