Бүтэц

“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨХХК-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 13 тоот тогтоолоор Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг баталсан.

Бүтцийн өөрчлөлтөөр:

  • Гүйцэтгэх захирал
  • Захиргаа удирдлагын газар
  • Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар
  • Хууль эрх зүй, дотоод хяналтын газар
  • Төслийн хэрэгжилтийн газар
  • Хөрөнгийн ашиглалт, зохицуулалтын газар
  • “Солонго 1” /MON18/, “Солонго 2” /MON19/ төслийн нэгжтэй байхаар баталсан.

Орон тооны дээд хязгаарыг үндсэн ажилтан 39, гэрээт ажилтан 15 байхаар тогтоосон. Тогтоолын хэрэгжилтийг батлагдсан өдрөөс ханган ажиллаж байна.